تور مسکو و سنت پترزبورگ ۲۹ شهریور

به مشاوره برای این تور نیاز دارید؟

شروع قیمت از : 9,500,000

تهران

مسکو

12:45

06:00

NordWind

NordWind

خدمات تور :

 • بلیط رفت و برگشت
 • 3 شب مسکو + 4 شب سنت پترزبورگ
 • ترانسفر بین شهری با پرواز یا قطار سریع السیر
 • دو گشت در مسکو و یک گشت در سنت پترزبورگ به همراه ناهار
 • ویزا + پوشش بیمه + لیدر
 • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

مدارک مورد نیاز :

 • • ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ 7 ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر + 2 ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ رﻧﮕﯽ ﺟﺪﯾﺪ 4*3 ) زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻔﯿﺪ و ﺗﻤﺎم رخ ﺑﺪون ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺮ و ﺷﺎﻧﻪ ( + ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت
 • • ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در اﻧﺪازه 4*3 ، زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻔﯿﺪ و ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ و ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﯾﮏ راﺳﺘﺎ ، ﮐﺎﻣﻼ رو ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ و ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺎﺷﺪ.ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﯿﭽﯽ ﺷﺪن ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ اﺳﮑﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﺎﺪ ﺳﻔﺎرت روﺳﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 • • ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮان )ﺣﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮزادان( اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻮده و اﺧﺬ روادﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.
 • • ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﻻی 61 ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ دارای اﻣﻀﺎء ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 • • ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺳﻔﺎرت )آدرس ﻣﻨﺰل و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر – ﺷﻐﻞ – ﺷﻤﺎره ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎس(
 • • درج اﻣﻀﺎء ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﭘﺎﺳﭙﻮرت

توضیحات تور :

نام هتل
قیمت دو تخته
قیمت یک تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات